Autoren: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Karin Kersten Ken Kesey
Imre Kertész

Mit 15 ins Konzentrationslager Ausschwitz-Birkenau deportiert. In Buchenwald 1945 befreit. Seit 1953 lebt er als freier Schriftsteller.

Werke
1975 [rom] Roman eines Schicksalslosen [Sorstanalanság]
1988 [rom] A kudarc
1992 [rom] Kaddis a meg nem születetettgyermekért
1992 [tag] Gályanapló
1993 [ess] A holocaust mint kultúra